η Jugular veins were tested in three different parts. The positions were supinely (A), 45 degrees supinely (B), sitting position without supporting torso (C).

After the Doppler test to these positions there is a deficiency syndrome of jugular veins found which has to do with:

1. Jugular vein congestion failure in the lower parts. Also the presence of membranes bilaterally.
2. Change in section of the vein with obvious changes in the flow during the Valsava process especially to the positions B and C.

That’s all for now. These findings justify 100% the liberation procedure which has been arranged. I will inform next week…
I do continue the protocol FULLY.

For now my symptoms are:

1. Spasticity (stiffness) in both legs, especially the right one. The feeling is either worse or better.
2. Lack of balance because of the stiffness.
3. Numbness in both legs which comes and goes according to period, conditions etc.
4. Not 100% total and steady bowel cleanse which affects the whole image.

TRIPLEX ΣΦΑΓΊΤΙΔΩΝ – ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ – ΤΕΣΤ CCSVI
Εκ της διερεύνησης Doppler στις διάφορες θέσεις αναγνωρίζεται σύνδρομο ανεπάρκειας σφαγίτιδων φλεβών το οποίο έγκειται:

1. Σε συμφόρηση ροής στα κατώτερα τμήματα όπου αναγνωρίζεται και η παρουσία μεμβρανών εντός του αυλού του αγγείου και αμφοτερόπλευρα.

2. Μεταβολή της διατομής του αγγείου κυρίως στις θέσεις: 45ο ύπτια και καθήμενη χωρίς στήριξη κορμού και είναι εμφανείς οι μεταβολές ροής κατά τη διαδικασία Valsava.

Aυτά τα πολύτιμα ευρήματα προς το παρόν.

Προς το παρόν συνεχίζω με το πρωτόκολλο. Θα ενημερώσω πως ακριβώς θα κινηθώ και μετά την επέμβαση με λεπτομέρειες της πορείας της νόσου και άλλα ζητήματα εδώ και στον τομέα του ιστορικού επεμβάσεων.
Προς το παρόν συμπτώματα:

1. Σπαστικότητα κάτω άκρων (δυσκαμψία) κυρίως δεξιά.
2. Αστάθεια λόγω της σπαστικότητας.
3. Μουδιάσματα στα κάτω άκρα.
4. Είναι ζήτημα σε πιο βαθμό λειτουργεί το έντερο καθημερινά πράγμα που είναι βαρόμετρο για τη συνολική εικόνα.
TRIPLEX ΣΦΑΓΊΤΙΔΩΝ – ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ – ΤΕΣΤ CCSVI
Εκ της διερεύνησης Doppler στις διάφορες θέσεις αναγνωρίζεται σύνδρομο ανεπάρκειας σφαγίτιδων φλεβών το οποίο έγκειται:

1. Σε συμφόρηση ροής στα κατώτερα τμήματα όπου αναγνωρίζεται και η παρουσία μεμβρανών εντός του αυλού του αγγείου και αμφοτερόπλευρα.

2. Μεταβολή της διατομής του αγγείου κυρίως στις θέσεις: 45ο ύπτια και καθήμενη χωρίς στήριξη κορμού και είναι εμφανείς οι μεταβολές ροής κατά τη διαδικασία Valsava.

Aυτά τα πολύτιμα ευρήματα προς το παρόν.

Προς το παρόν συνεχίζω με το πρωτόκολλο. Θα ενημερώσω πως ακριβώς θα κινηθώ και μετά την επέμβαση με λεπτομέρειες της πορείας της νόσου και άλλα ζητήματα εδώ και στον τομέα του ιστορικού επεμβάσεων.
Προς το παρόν συμπτώματα:

1. Σπαστικότητα κάτω άκρων (δυσκαμψία) κυρίως δεξιά.
2. Αστάθεια λόγω της σπαστικότητας.
3. Μουδιάσματα στα κάτω άκρα.
4. Είναι ζήτημα σε πιο βαθμό λειτουργεί το έντερο καθημερινά πράγμα που είναι βαρόμετρο για τη συνολική εικόνα.